“जयमातादी, जयमातादी…जोर से बोलो…जयमातादी…”

त्या अनोळखी देवळातली देवी सरलाबेनला अजिबात आश्वस्त करत नव्हती. तिथल्या भिंतीबाहेरचा गारठा अजिबात रोखू शकत नव्हत्या आणि त्यांच्या मनातले विचार आरतीच्या त्या कोलाहलापेक्षा कैकपटीने मोठ्या स्वरात त्यांच्याच डोक्यात वाजत होते. रोशन इतक्या दूर कसा काय आला असेल आपल्याला घेऊन? एवढ्या वर्षांत फक्त बायको आणि पोरांना सोबतीला घेऊन फिरणारा हा आपलाच पोरगा आज आपल्याला का बरे घेऊन आला असेल? तेही चक्क नवरात्रीत – तेही इतक्या थंडीत? त्याचे डोळे असे अजब का दिसत आहेत? नजर का टाळतो आहे अशी? इथे असे बायका आणि पुरुषांना निराळ्या रांगा का आहेत की…

देवीवर लक्ष केंद्रित करत, सरलाबेन किंचित डोळे बंद करून मन एकाग्र करू बघत होत्या खऱ्या; पण काही केल्या जमेना! त्यांना त्यांच्या सरली गावातलं स्वामिनारायण मंदिर आठवलं! तिथल्या रंगीबेरंगी वाशांच्या खाली बसून ऐकलेली भजनं, पटांगणातला गरबा आठवला! त्या कलत्या छपराच्या जीर्ण मंदिरात त्यांनी कितीदा स्वामिनारायणाचे आभार मानले असतील, मुलगा झाल्याबद्दल, ते त्या स्वामिनारायणालाच ठाऊक! आता गावात काहीच नव्हतं, त्यांचं सौभाग्य नाही, वैभव नाही, ना नातीगोती! सगळे पांगले! २००१ च्या भूकंपानंतर जी नाती कोसळली, जी घरं कोसळली, त्यातून काहीच वाचू शकलं नाही… त्यावेळी जी भेग मनावर पडली ती कदाचित कधी सांधलीच नाही.

“बोलो श्री अंबेमाता की जय!” ह्या आवाजाने सरलाबेननी दचकून डोळे उघडले! मंदिरातला पुजारी त्यांना प्रसाद देत होता! “ अम्माजी लिजिए प्रशाद, जयमातादी!” तो काहीसा तरुण पोरसवदा भटजी तिच्या पुढ्यात झुकून तिला प्रसाद देत म्हणाला.

हात जोडून तो प्रसाद घेत सरलाबेन तशाच बसून राहिल्या. आजूबाजूला लोक कपडे झटकून उभे राहत होते. एक झंकारणारा कोलाहल सुरूच होता आणि प्रत्येक पायातले भारतीय पोषाखाखालचे जाड मोजे तेवढे सरलाबेन बघत राहिल्या! थोडी गर्दी ओसरली की रोशन येईल आपल्यापाशी, मग त्याच्या आधाराने उठावं म्हणून त्या तशाच अवघडून बसून राहिल्या.गर्दी पांगली. त्या एकट्याच बसून होत्या! मंदिरातल्या दोन पुजाऱ्यांची गडबड धावपळ रोजच्यासारखी सुरू होती. दोन सेवक येऊन आजूबाजूला पसरलेल्या गाद्या काढून ठेवू लागले! शेवटी आता फक्त सरलाबेनच्या खालची गादी शिल्लक होती. तसे त्यांना उठवायला ही मंडळी आली.

“माताजी, मदद करूँ आप की? वहा चेर पे बैठिये!” म्हणत सेवकांनीच त्यांना उठवलं. त्यांची नजर भिरभिरली, रोशन कुठेच दिसत नव्हता. त्या खुर्चीवर बसल्या तर खऱ्या, तरी त्या पुटपुटल्या, “बेटा हैं आया, दिखाई नहीं दिया तो बैठी रही…”
“होगा यहीं कहीं, प्रशाद लेने दुसरे हॉल में गया होगा, आप बैठिये, आता ही होगा” सेवक बोलून पुन्हा सगळं आवरू लागले. शेजारच्या हॉलमधून कोणी येते का, बघत सरलाबेन तिथल्या दरवाजावरडोळे टिकवून होत्या.
मंदिराचा भव्यपणा हळूहळू त्या बघू लागल्या! भारतातल्या मंदिरासारखी ही मंदिरं वाटत नाहीत, म्हणजे बांधतात एवढी भव्य; तरी तिथे मनाला शांती लाभत नाही! नुसतेच देखावे! मन भिरभिरतं ते तसंच भिरभिरत राहतं…

शेजारच्या हॉलमधली माणसेदेखील पांगली. बेन इथे तशाच बसलेल्या! रोशन काही दिसत नव्हता. त्या भिंतीचा किंचित आधार घेऊन उठल्या आणि हळूहळू पिशवी सांभाळत हॉलकडे चालू लागल्या. तिथे मगाचे सेवक आणि पुजारी दृष्टीस पडले आणि इतर काही अनोळखी चेहरे! त्या तशाच चपला जिथे ठेवतात तिथवर गेल्या. त्यांच्या एकटीचीच चप्पल तिथे होती. रोशनचे बूट दिसत नव्हते! कदाचित गाडी दारापाशी आणायला गेला असेल असे समजून त्या घाईने जमेल तितक्या वेगाने दारापाशी गेल्या. कोटाची बटणं लावत बाहेरच्या थंडीपासून स्वतःला वाचवत त्या किंचित आडोशाला गाडी दिसेल अशा बेताने थांबल्या. मंदिरातली ऊब इथे नव्हती. गारठा जोरदार होता. शिळ्या बर्फावरून येणारे वारे झोंबत होते. इथे ओहायोमध्ये थंडी बारा महिने! कुठे त्यांचे रणरणते भूज आणि कुठे हा बर्फाळ प्रदेश! मुलगा इथे आला, तेव्हा हक्काने घेऊन आला! “माँ, साथे चाल” म्हणून!
त्याचा इथला संसार, बायको आणि दोन पोरं, सगळं छान होतं, तसं म्हणायला! सुनेचं आणि त्यांचं तसं सख्य नसलं; तरी ती तशी अलिप्त होती. त्यांच्याकडून जमेल त्याहून थोडं जास्तच काम ती करून घ्यायची! कष्टाची सवय होतीच तशी, त्या आपल्या करतच राहिल्या काम! पोरांचं नातवंडांचं म्हणून, राबत राहिल्या मुलाच्या संसारात! आता इथे राहून पण तेरा वर्ष होत आली होती!

“माताजी, आप अंदर रुकिये, यहाँ काफी थंड है|” मगाचचा सेवक पुन्हा येऊन बोलू लागला. बेन थोड्या दचकून सावरून उभ्या राहिल्या. “नहीं, वो बेटा गाडी लेने गया हैं ने, तो मैं इधर रुकी हूँ|”
“ अच्छा, कौनसी गाडी हैं, कुछ कलर याद है? मैं बाहर देखकर आता हूँ|” स्वतःचे हातमोजे घालत तो सेवक पुन्हा विचारू लागला, तशा बेन थोड्या सटपटल्या. गाडीचा नेमका रंग आठवेना, नंबर तर अजिबातच ठाऊक नव्हता!
“वह आयेगा ना, मेरेकू कलर याद नाही…ग्रे होगा शायद… रोशन, मेरा बेटा हैं ने, उसके साथे मैं इधर आई ना…”
सेवक त्या गारठ्यात बाहेर पडला आणि थोड्या वेळात अतिशय शांतपणे परत आला.
“उसको बोला आप ने? माँ इधर है करके?” सरलाबेनने आल्या आल्या त्या सेवकाला विचारले.
“ आप भीतर चलिये माताजी, बैठिये इधर,” असे म्हणत तो सेवक सरलाबेनला बसवत कोटाची बटणं काढू लागला.
“ क्या हुआ?” बेन देखील थोड्या काळजीने बसत म्हणाल्या! त्या सेवकाच्या डोळ्यांत नेमके काय भाव होते त्यांना कळेना! …
“ माताजी, वो, बाहर कोई गाडी नही है, आपके पास फोन है क्या? नाही तो बेटे का नंबर होगा, तो फोन करते हैं…”

सरलाबेन जागीच थिजल्या, गाडी नहीं म्हणजे? आपल्याला सोडून गेलाच कसा असा? रोशन? त्यांच्याकडे फोन कधीच नव्हता, घरीच असायच्या म्हणून मग घरच्या फोनवरून त्या सगळ्यांना फोन करत. तिथे शेजारीच त्यांची छोटी वही होती, सगळे नंबर लिहिलेली! एखाद दोन दिवसाच्या ट्रिपला कुठे चाललो आहोत! येऊ संध्याकाळी घरी, असा विचार करत त्यांनी काही घेतलं नाही सोबत! तरी निघताना का कोणास ठाऊक, त्या थोडे पैसे घेऊन निघाल्या होत्या, एक जादाची कपडे जोडी आणि पासपोर्ट! सुनेचा जुना हिवाळी कोट आणि बूट घालून त्या बाहेर पडल्या, तेव्हा नातवंडं, सून, कोणीसुद्धा बाहेर आले नव्हतं, ह्या मात्र…

“माताजी, है क्या नंबर, पता है ना आपको, लगता है कुछ गडबड है…” सेवक, इतर काही मंडळी त्यांच्याभोवती जमू लागली होती…बेन, इथवर थोड्या गोंधळल्या होत्या, काय सुरू आहे आजूबाजूला त्यांना कळेना! सुन्न झालं होतं त्यांचं डोकं. काही शक्यतांपाशी त्या मनाने जाऊच शकत नव्हत्या! त्याचं मन काही केल्या त्या कल्पनेला शिवायला तयार होत नव्हतं! कोणीतरी त्यांच्या पिशवीत फोन किंवा वही आहे का बघितलं, थोडा वेळसभोवताली कुजबुज ऐकू येत राहिली. त्या मात्र तिथे नव्हत्याच जणू. अंगातलं त्राण जाऊन त्या बर्फाच्या निराकार ढिगाऱ्यासारख्या मख्ख बसून राहिल्या.

पोलिसांच्या गाडीच्या कर्कश भोंग्याने त्या एकदम दचकल्या. तीन-चार गाड्यांचा आवाज असावा. पोलीस आत आले. मगाचे हिंदी बोलणारे पुजारी, अमेरिकन हेल काढून भराभर इंग्रजी बोलू लागले. रोशन तसाच करी! त्यांना परत परत त्याचा चेहरा आठवत राहिला. कोणीतरी सांगू लागलं, “ शी इज अलोन, डज नॉट नो इंग्लिश, हर सन वॉज हियर टू, गेस ही लेफ्ट हर हियर, डज नॉट सीम लाईक अ मिस्टेक, मोर अ प्लॅन…येस, अनफॉर्च्युनेट…हाऊ डू वी टेल हर? हाऊ कॅन वी हेल्प ऑफिसर?”
“ माताजी, आप मेरे साथ चलिये, पोलीस थाने जा कर कुछ मदद मिलेगी शायद…”

“पुलिस क्या करेगी?” सरलाबेन पुरत्या कोसळल्या होत्याच, त्यांच्या मनाने कौल दिला होता… त्यांचा नवसाचा हा पोरगा, त्याने त्यांना अक्षरशः वाऱ्यावर सोडून दिले होते! इथे, इतक्या लांब, एकटीला, अशा जीवघेण्या थंडीत! मंदिरात आणून सोडलं, हेच काय ते उपकार, शेवटचे! सगळं उघड होतं, मात्र पुढे काय?
बर्फावरून किंचित घसरत सगळ्या गाड्या पोलीस स्टेशनात पोचल्या. तिथे पुन्हा चौकशी, त्यांचा पासपोर्ट बघितला, काही शोध सुरू झाले आणि फोन करणे सुरू झाले. एक अधिकारी त्या मंदिरातल्या सेवकाला काही प्रश्न विचारत होता. त्याची भाषांतरित प्रश्नांचीसरबत्ती संपेना… बेन थकल्या होत्या, बधिरल्या होत्या…
थोड्यावेळाने तिथे एक दुसरी गाडी आली. त्यातून एक चाळीशीच्या आसपासची स्त्री बाहेर आली.
“ कैसी हैं आप अम्मा? आज आप मेरे साथ चलो, बाकी बाद में देखेंगे!”

तिथल्या सर्व ऑफिसरवर रोब जमवून तिने धाडधाड काही निर्णय त्यांना सुनावले, हातातले कागद आणून, त्यावर काय काय लिहून त्यांना ते स्वाधीन केले आणि पुन्हा तिच्या निराळ्याच हिंदीत ती त्यांच्याशी बोलता बोलता सगळं सामान उचलून त्यांना आधार देत गाडीपाशी घेऊन गेली.
गाडीत बसतेवेळी आता मात्र बेननी गाडीचा रंग बघून घेतला – काळा!
त्यांच्या भविष्यासारखा! काळा, अंधकारमय, भीतिदायक काळा! गाडीत बसल्या खऱ्या आणि तेही पुढे, तर काचेखाली मुसलमानाची तस्बीह! त्या तशाच बसून राहिल्या! ही बया आपल्याला कुठे घेऊन चालली आहे, त्यांना काही समजेना. “अम्मा आप खाना खाओगी? भूक लगी होगी ना?” ती बाई विचारत होती; तेव्हा सरलाबेनला जाणवलं, पोटात भुकेने खड्डा पडला होता. दुपारचा तो प्रसादाचा लाडू अर्धा खाऊन त्यांनी पिशवीत टाकला होता, तेवढेच खाल्ले होते! रोशन कुठे थांबला असेल जेवायला? अजूनही तोच विचार…
“आपका खाना, वो…मैं…” काय नेमके म्हणावे, सरलाबेन अडखळल्या.
गाडी चालवता चालवता, ती बाई बोलू लागली, “ अम्मा, मैं रुकसाना, डॉ.रुकसाना अजीज, जिरेनटोलॉजिस्ट हूँ, बूढे लोगों के लिये काम करती हूॅं | मैं पाकिस्तानसे हूॅं , मगर मेरे कुछ रिश्तेदार अभी भी लखनौ में हैं|यहा मैं सत्ताईस साल से हूॅं , अब अम्रिकी हूॅं …हम आपकी मदद करने के वास्ते हैं, हमारे यहाँ आप के जैसे बहोत लोग हैं|खाना आपको मिलेगा, देसी खाना, गोश्त नाही देंगे आप को.”
“आप के जैसे?” बेनना अचानक शब्द सापडले!
“ जिनको, उनके फॅमिलीने छोड दिया हैं, ऐसे दूसरे देश के बूढे लोग.”
“छोडा, मतलब? मेरे घर नाही जा रहे हैं?” बेन अजून अविश्वासानेबोलत होत्या!
“ अम्मा, आप का बेटा, आप को छोड कर गया हैं, जान बुझ के…हम ने पोलीस को सब बता दिया हैं, अगर वो आता हैं तो उसे हम मिलवा देंगे आप से”
अशी होती रुकसाना आणि सरलाबेनची पहिली ओळख…

गाडी एका मोठ्या करड्या इमारतीच्या खाली जाऊन थांबली! आतून एक लिफ्ट वर इमारतीत जाणारी होती. रुकसाना त्यांना अगदी हळूहळू घेऊन गेली. आतला स्वच्छ प्रकाश, भव्य कॉरिडॉर बघून बेन थोड्या आक्रसल्या. हलकेच चालत तिच्यामागून निघाल्या. डोक्यात असंख्य विचारांचे मोहोळ! मन कधी विचारात, तर कधी नवी जागा, तिथले मार्ग समजून घेण्यात गुंते. एवढा सजग विचार त्यांनी गेल्या कित्येक वर्षांत केला नव्हता. म्हातारपण आलं होतं, मुलगा आहे, तो सांभाळेल म्हणून निर्धास्त होत्या त्या! मात्र आता जे घडलं होतं, घडत होतं त्याचा मेळ मनात अजिबात बसत नव्हता! एका मोठ्या केबिनपाशी रुकसाना थांबली. आत जाऊन तिथले थोडे कागद आणि पर्स उचलून ती पुन्हा बाहेर आली. सोबत एक मोठी कपड्यांची पिशवी होती. दारावरची पाटी सांगत होती, ह्या महाकाय इमारतीत रुकसाना मुख्य अधिकारी आहे. एवढी शिकलेली मोठी बाई! आपल्याला मदत करायला कशाला आली असेल? इमारतीत इतर फार मंडळी दिसत नव्हती, संध्याकाळ झाली होती! म्हणा ओहिओमध्ये संध्याकाळ अशी कधी होत नाहीच, हिवाळ्यात दुपारी दोननंतर जो अंधार दाटून येतो, तोच संध्याकाळपर्यंत काठाकाठाने साकळत जातो.
रुकसानाच्या गाडीतून पुन्हा त्या तिथल्या जवळच्या इमारतीपाशी दोघी गेल्या, तिथेदेखील अतिशय सराईतपणे रुकसाना वावरत होती. बेन हळूहळू तिच्यापाठी निघाल्या, थोडे आत चालून गेल्यावर एक भव्य हॉल होता. त्याच्या एका टोकाला एक मुलगी बसली होती, ती तिथली काम करणारी कोणी असावी, रुकसानाला बघताच तिने काही कागदपत्र तिला दिले आणि एक किल्ली दिली. ते सगळं घेऊन त्या दोघी बेनना सोबत घेऊन एका दुसऱ्या कॉरिडॉरमधून हलकेच चालू लागल्या. तिथल्या लिफ्टने तिसऱ्या मजल्यावर जाऊन पुन्हा तेवढ्याच भव्य कॉरिडॉरमधून चालत एका दारापाशी थांबल्या. रूम नंबर ३७३! दार उघडून ती मगाचची मुलगी आत गेली, आत दिवे लावले, तसे बेनला दिसली एक मोठी कॉट, एका बाजूला छोटी शेगडी आणि ओटा, कोपऱ्यात फ्रीज आणि एक छोटा टी. व्ही. कॉटच्या बाजूला एक कपाट. एका बाजूला एक मोठा पडदा होता, भिंत भरून! कदाचित खिडकी असावी तिथे. फिकट हिरव्या रंगाच्या भिंती आणि पडदा हलका सायीच्या रंगाचा. एवढ्या दुःखातदेखील बेनला पडद्याच्या कापडाचा पोत बघायचा मोह आवरला नाही. रुकसानामधली डॉक्टर ते टिपत होतीच मनात!

“ अम्मा यहाँ आप रहेंगी, ये ऐमिली, यहाँ रहती है, कुछ जरुरत हो तो इस फोन पर ५ दबाकर उस से बात कर सकती हो| वो हिंदी जानती है|”
“ऐमिली माताजी का खयाल रखना” रुकसाना सगळे अगदी शांतपणे सवयीने सांगितल्यासारखे सांगत होती.
ऐमिली ही इथलीच पोरगी, हिला हिंदी कसे येते? सरलाबेन मनात विचार करत होत्या, आता हे आपलं घर आहे, हे त्यांनी अजून डोक्यात साठवलं नव्हतं, समजतच नव्हतं!
“ मैं सरला, सरलाबेन बोलते हैं सब. ओहायोसे हूॅं तेरा -चौदा साल से. वो आज शायद बेटा भूल गया मुझे मंदिर में, कल वापस आयेगा तो मैं चली जाऊँगी| आपका शुक्रिया इधर रहने दिया, इस खोली का भाडा कितना होगा? मेरे पास थोडे पैसे हैं, आप बोलो|”

त्या थकलेल्या चेहऱ्यावरचे भाव कितीही स्वाभिमानी असले तरी डोळ्यात साकळलेली गोंधळयुक्त भीती रुकसानाला थेट दिसत होती, त्या डोळ्यांतले पोर रुकसानाला ओळखीचं होतं. सगळे इथे येतात तेव्हा डोळ्यांत तेच, तसेच भाव असतात, गोंधळ, राग, अपमान आणि फसवणूक! पोटच्या पोराने केलेली फसवणूक मान्यच होत नाही. इतका मोठा विश्वासघात पचत नाही एकदम! अनेक दिवस जातात, कधी वर्षं! मनाला जी चीर पडते, मायेला जो तडा जातो तो खूप खूप खोलवरचा… तरी ही इथली पहिली आई नाही, शेवटची असणार नाही, हे तिच्यातल्या डॉक्टरला अगदी ठाऊक असते.
जगभरातले लोक इथे अमेरिकेत येतात, नवीन स्वप्न उराशी बाळगून, आपला देश, आपली भूमी सोडून, भविष्य उज्ज्वल करण्याच्या नादात! मग लग्न, मुलं! सगळे इथले; मात्र मुलं सांभाळायला आईवडील हवेहवेसे वाटतात. मुलं मोठी होतात आणि आई वडील वृद्ध! अचानक हिशोब सुचू लागतात- इन्शुरन्स, डॉक्टर, त्यांच्या फिया, औषधं आणि नर्स! सगळे खर्च एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला मुलांचे कॉलेज, शिक्षण. इथे येऊन काही सगळेच गडगंज श्रीमंत होतात असेही नाहीच. इथे येऊन इथले मध्यमवर्गीय किंवा त्याहून खालच्या स्तरांत स्थिरावलेली मंडळी! तरी कुठून येतो एवढा आसुरी विचार! देवाच्या दरबारात उभे राहतील तेव्हा काय उत्तर देतील ही मंडळी? इतिहासातली पैतृक हत्याकांडं माहीत असली; तरी अजूनदेखील फार काही बदललेले नाही. जिवंत सोडून देतात आई बापाला हेच काय ते शेवटचे उपकार! इथे बेन रोझ फाउंडेशनसारख्या संस्था आहेत, त्या काळजी घेतात म्हणून ही मंडळी सुरक्षित तरी आहेत! इतर वेळी काय झालं असतं, कल्पना करवत नाही! अनाथ नेमकं कोण होतं?सोडून गेली ती पोरं का हे वृद्ध आईवडील?

आईवडील जिवंत असताना अनाथ होण्याचे डोहाळे लागणारी ही कोणती विषावळ आहे? रात्री झोप कशी लागते, जेवण कसे जाते ह्यांना? घरचे कसे स्वीकारतात हे असले वागणे? का ते देखील सामील असतात ह्या कटात? एवढा स्वार्थ कोणत्या दुधावर पोसला जातो!
सरलाबेन देखील सुरुवातीला वाट बघत असत पोरगा परत येण्याची.
वर्ष सरून गेलं आणि त्या आता इथल्याच झाल्या. इथल्या स्वयंपाक्याला मदत कर, कुठे आणखी कोणाशी गप्पा मार! त्यांचे दिवस तसे बरे जात होते, मात्र मुळातला उद्योजक स्वभाव काही शांत बसू देई ना!
एक दिवस रुकसाना भेटायला आली.तिच्या हातातल्या त्या पिशवीकडे बोट दाखवून विचारू लागल्या, “क्या लेकर जाती है तू? इतना सामान?”
“अम्मीजान के और मेरे कुछ कुर्ते हैं, कम ज्यादा करने थे, मगर अब नहीं होगा, वो दरज़ी दूकान बंद कर के चला गया! सोच रही थी, क्या करूँ?”
“मशीन है क्या घर पे?” सरलाबेन ने थेट विचारलं.
“नही…”
“ तो मेरे को किधर से लाकर दे दे, मैं सब सिला देती हूँ!”
तो एक दिवस… आणि सरलाबेन बदलून गेल्या!

एक साधंसं जुनं मशीन रुकसानाने त्यांना आणून दिलं आणि काही रिळं! त्यांनी सगळे कुर्ते छान मापात टाचून दिले. मग पुढे इतर लोकांचे पण कपडे टाचून दिले! काही लोकांनी पैसे देऊ केले तशा त्या थोड्या अवघडल्या. मग रुकसानासोबत बसून थोडे भाव ठरवून घेतले!

हळूहळू मशीनचे पैसे त्यांनी तिला परत केले; मग तिच्याच ओळखीने बँकेत खाते उघडले आणिपैसे साठवू लागल्या! बाकी शिक्षण यथातथा असले तरी हिशोब पक्का होता त्यांचा!
कुठूनसा त्यांना शोध लागला की पडदे आणि मोठ्या उश्या, त्यांच्या खोळी आणि रजया इथे महाग मिळतात. झालं! मग काय एक एक सुरेख नमुने तयार करून त्या विकू लागल्या! बाजारभावापेक्षा थोडे स्वस्त; तरी नफा काढून त्या नवीन काही काही विकत असत! दर दिवाळीला त्या रुकसानाला बोलावून खास काही भेट देत!
वर्षं सरत राहिली आणि ह्या भ्यायलेल्या सरलाबेन आता उद्योजिकाच झाल्या होत्या! आल्या तेव्हा पासष्ट वय होतं, आता मात्र शहात्तर सुरू होतं! गेली दोन वर्षं त्या थोड्या दिवसांसाठी भारतात जाऊन येत, त्यांच्या सरली गावात! तिथे त्यांची बहीण राहत होती, तिच्यासोबत त्यांनी त्यांचे जुने घर नीट बांधून घेतले. बहिणीसोबत हिवाळ्यात तिथेच राहत. उन्हाळ्यात नवीन कापडं, नवीन हस्तकलेचे नमुने घेऊन पुन्हा येत. अकरा वर्षं त्या नुसत्याच राहिल्या नाहीत तर बहरून आल्या इथे बेन रोझ संस्थेत!
इतर दोन तीन मशीन आणून आता त्यांनी इथे आलेल्या दोन तीन बायकांना हा उद्योग सुरू करायला मदत केली होती! त्यांचा उत्साह वारेमाप!

रुकसाना तिचा नवा प्रबंध सादर करणार होती, तिच्यासाठी खास लखनवी पोशाख घेऊन आल्या होत्या त्या!
आज त्या हिरवळीवर त्याही तिच्या अम्मीजानसोबत बसल्या होत्या. एक एक जण स्वतःचे भाषण आणि प्रबंध सादर करत होते! रुकसाना बोलू लागली. तसे त्यातले बरेचसे त्यांना समजत नव्हते; पण ही आपलीच गोष्ट आहे हे त्यांना पक्के ठाऊक होते! टाळ्यांचा एकच गजर झाला आणि सरलाबेन भानावर आल्या! लोक त्यांच्यापाशी येऊन त्यांच्याशी हस्तांदोलन करत होते! काही जण फोटो काढत होते. त्या भारावून गेल्या! पट्कन रुकसानाच्या अम्मीजानचा हात धरून खाली बसल्या!

रुकसानाने, ‘नीड फॉर इकॉनॉमिक इंडिपेंडंस इन डेस्टीट्यूट एल्डर्स’ ह्या विषयावर प्रबंध लिहिला होता : केस स्टडी अर्थात सरलाबेनची!

रोशन सकाळी सिरियल खाता खाता पेपर चाळत होता. त्यात तिचा फोटो बघून त्याला जोरदार ठसका लागला!
आई जिवंत आहे ह्याचे त्याला नवल वाटले का दुःख सांगता येईना. तरी तिच्याकडे आता पैसे आहेत म्हटल्यावर त्याची नियत पुन्हा फिरलीच!
शनिवारचा दिवस! ऐमिली सरलाबेनच्या ब्रेकफास्ट टेबलापाशी येऊन हलकेच म्हणाली, “आपसे कोई मिलने आया है, कुछ काम है|”
असेल कोणी कपडे घेऊन आलेले, अशा हिशोबाने बेन नाश्ता संपवून रमतगमत लॉबीपाशी आल्या. पाठमोरी बसलेली ती आकृती, त्यांना एक क्षण भास होतो आहे, असेच वाटून गेले! इतके वर्षं ज्याची वाट मनोमन पाहत होते, तो आत्ता आला! तरी पायांतलं त्राण गेल्यागत त्या सावकाश चालत सोफ्यापाशी आल्या!

“माँ!” रोशनच्या तोंडून ती हाक ऐकून त्या एक क्षण गहिवरल्या… ऐमिलीचे सगळे लक्ष त्यांच्यावर आहे ह्याची त्यांना पुरेपूर जाणीव होती.
लेक आलाय, कदाचित पश्चाताप झाला असेल, कदाचित काही अडचण असेल, काही तरी असेल, त्याची मजबुरी म्हणून इतका उशीरा आला असेल. शेवटी पोटचा गोळा तो, अगदी घ्यावं पोटाशी घट्ट धरून, असेच वाटून गेले त्यांना…

तेवढ्यात रोशन बोलू लागला, “माँ पेपरमां नाम आवी गयो, बहू सरस! तमारे पास बहू पैसे थई ना?”

पुढचं काही त्या ऐकूच शकल्या नाही. डोळ्यांतपाणी तरळून गेलं. तशाच काचडोळ्यांनी त्या स्तब्ध बसून राहिल्या. एक माफीचे अवाक्षर नाही, पश्चाताप नाही, चुकीची जाणीव नाही, ‘आई तू कशी आहेस? ‘ हेही नाही, फक्त तुझ्याकडे आता खूप पैसे आहेत ना, एवढंच? अकरा वर्षांपूर्वीआईला मंदिरात सोडून दिलं, त्यानंतर ती जिवंत आहे का मेली ह्याचादेखील ज्याने अजिबात शोध घेतला नाही, तो आज पैशांवर हक्क सांगायला इथवर आलाय!
स्वामिनारायणाला स्मरून बेन विचारू लागल्या, “नवस असा कसा रे फळला? हा काय राक्षस पोटी आला माझ्या…”
तोवर ऐमिलीनी रुकसानाला बोलावून घेतलं होतंच.

रोशन एकटाच काही बोलत होता.

बेन अचानक उठल्या, तसा तो चपापला, सावरत म्हणाला, “माँ, पैसा लेवानु मैं साथे आऊँ?”

बेन एकट्याच भकास चालत ऐमिलीपाशी गेल्या, एका क्षणात त्या इतक्या थकल्या होत्या, त्यांचं चैतन्य जणू कोणी शोषून घेतलं होतं.
“ऐमिली, ये कौन आदमी है? मैं जानती नहीं रे, किसी और को मिलना होगा तो पूछ लो, मेरा कोई बेटा नहीं हैं, मेरी बेटी है रुकसाना…”

रुकसानावर रेलत, धडपडत त्या खोलीपाशी आल्या आणि गादीवर कोसळून धाय मोकलून रडल्या – पहिलं आणि शेवटचं! पोरकं होणं आणि परकं करणं, दोन्ही एकदम करून बसल्या होत्या त्या…

तो एक दिवस संपला, तशा बेन दुसऱ्या दिवशी पुन्हा बागेत आल्या. पुन्हा दुकानातून कापडं आणायला संस्थेच्या बसने जाऊ लागल्या. पुन्हा त्यांचं मशीन धडधडू लागलं आणि त्या बेन रोझच्या विश्वात पुन्हा रमून गेल्या…
उलट सुलट नाती उसवून, त्यांना सुबक आल्टर करून, नव्याच जगण्यावर नव्याच स्वप्नांचे कशिदाकाम करत राहिल्या…

सरलाबेन !

26 Comments

 1. תושבי הצפון שרוצים לדעת מקרוב איך מרגישה שיטת טיפול במגע
  המבוססת על חיכוך, שפשוף ולחיצה במקומות שונים בגוף
  מוזמנים לתאם דרך האתר שירותי עיסוי אירוטי.
  אקספיינדר מציע לכם מגוון דירות דיסקרטיות בכרמיאל
  במידה ואתם תושבי העיר אורחים או המטיילים בסביבה.
  ביסקסי; אודותינו; תקנון האתר; סיפורי סקס; דירות דיסקרטיות.
  מה העלות של דירות דיסקרטיות בגבעתיים?
  הגעתם למקום הנכון. פורטל אקספיינדר
  מגיש לכם מבחר עשיר ומגוון של דירות דיסקרטיות הפזורות ברחבי העיר ונגישות לכל ויחד עם
  זאת מאד דיסקרטיות. הגעתם לרגע שאתם מחפשים קצת שקט ושלווה, כולנו לעיתים זקוקים
  למצבים האלו של הרוגע. 5.
  תאמינו או לא, וזה כבר בדיוק הפוך מהרושם שבנו, צימרים לפי שעה למשפחות, חשבו על זה שאתם נוסעים
  לטייל עם הילדים במשך יום שלם ולאחר מכן
  בכדי לחזור הביתה יש כמה שעות נסיעה, צימרים
  לפי שעה יכולים להיות פתרון נוח להתרעננות ומנוחה לכמה
  שעות ואז הנסיעה יותר בטוחה.
  ברגע שבחרת נערה יש להתקשר ולתאם את הפגישה.
  בעת ערבוב במפרקים מתקבלים אותות במערכת העצבים המרכזית המודיעים כי נוצרים תנאים
  בעמוד השדרה לדחיסה, סחיטה של מבני חוט השדרה והשורשים העולים
  ממנו, ברגע למערכת העצבים המרכזית.
  כל דירה מאובזרת ברמה גבוהה ויש בה תנאים מושלמים לעיסוי
  אירוטי בלתי נשכח. חשוב מאוד שתחלקו עם המטפל או המטפלת שלכם את רשמיכם ותחושותיכם
  לאחר הטיפול, כדי שידעו האם גופכם מגיב לעיסוי
  הרפואי באופן חיובי ולבצע התאמות
  בטיפולים הבאים על פי הצורך.

 2. המכון פתח לאחרונה את שעריו בפני תושבי
  פרדס חנה וכרכור, עם 4 קליניקות עמיתות פעילות ובטיפולם המסור של פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים
  מומחים. העיסוי המוכר לרוב האנשים
  הוא אותו עיסוי בחולון מהנה שניתן לאנשים במרכז הבריאות של
  בתי מלון או על ידי קליניקות פרטיות של עיסוי
  אירוטי בפתח תקווה בחולון
  ובערים נוספות בישראל. טיפולי עיסוי אירוטי מבוססים על
  אינטראקציה צמודה בין המעסה לבין המטופל.
  מעבר לכך, שירותי האתר מתאמים להזמנת עיסוי אירוטי בירושלים לאחד החדרים
  בבתי המלון המפוארים של העיר. דרך האתר תוכלו
  להזמין עיסוי בקליניקה או אפילו עיסוי עד הבית.

  בקליניקה שלי יש ספא פרטי בשילוב של אבנים חמות
  עם סאונה פינית יבשה ובריכת זרמים לבעיות גב.
  סוגי עיסויים בחיפה עיסוי מפנק,עיסוי פנים,משולב,עיסוי אלטרנטיבי,טנטרי,אבנים
  חמות. אם מחפשים היטב, אפשר למצוא גם מכוני עיסוי טובים בקריות.
  איזה עיסוי אתם מחפשים בדיוק – חיפה היא עיר
  גדולה, ולכן קיימים בה לא מעט מכוני עיסוי.
  עיסוי אירוטי בחולון מתאפיין ברמה גבוהה של
  מקצועיות. תושבי ירושלים יכולים להשתמש בשירותי אתר האינטרנט כדי להתפנק
  עם עיסוי אירוטי קרוב לבית.
  ובימינו, בעידן האינטרנט הרבה יותר פשוט לעשות זאת.
  דירות דיסקרטיות בקריות מחפשים
  שני סוגי קהלי יעד, ישנם אנשים המחפשים
  דירות דיסקרטיות בהן הם יוכלו
  לעשות אהבה עם המאהבת שלהם, שזהו די נפוץ בעידן המודרני.

 3. בשגרת היום יום העמוסה, בין הילדים ללימודים ולעבודה, חולמים על כמה שעות
  של שקט – ואנחנו מחכים לכם עם התשובה, חדר רומנטי ללא
  הגבלת זמן אך התשלום, רק על הזמן בו אתם מבלים בחדר,
  החדר נקי וערוך לכבודכם עם מגוון פינוקים לא סטנדרטיים,
  שיעשירו את הזוגיות שלכם ויכניסו טעמים שונים לרומנטיקה ביניכם.
  לא ניתן להשיב על השאלה בצורה חד משמעית
  מאחר וישנם סוגים שונים של עיסויים
  בנתניה/השרון . עיסויים דומים באזור תל-אביב.
  חדרי אירוח במרכז משרתים קהלי יעד שונים, החל מאנשי עסקים שמגיעים לפגישות וסידורים באזור המרכז, למספר ימים לפעמים וצריכים
  חדר רק ללינה, או לכמה שעות של מנוחה בין פגישה לפגישה ויש כאלה שאפילו משכירים חדר כדי לקיים בו את הפגישה.
  כל מה שצריך לעשות על מנת לקבל את החוויה המלאה היא לתאם עיסוי אירוטי במרכז דרך אתרי האינטרנט.
  הגעתם לפורטל גירל פור אסקורט המרכז
  עבורכם את כל המודעות מנערות ליווי
  ודירות דיסקרטיות בירושלים, בצעו חיפוש מצאו לכם
  את העיסוי המושלם, הפינוק שחלמתם עליו גם בירושלים זמין לכם עכשיו.

  הממונים שלכם. האפשרות הטובה ביותר להירגע, היא להזמין עיסוי מפנק בירושלים אשר ירגיע
  אתכם ויחזיר לכם איזון ואנרגיות
  טובות. למעשה אזור המרכז מתחיל
  מאשדוד בדרום ועד לנתניה בצפון ובתוכה נכללים גם ישובים כמו ראשון לציון ורחובות אשר למעשה נמצאים בעצם בכלל בשפלה – כך שלמעשה עדיף להיכנס
  למודעות לפי הקטגוריה שנמצאת בעיר שלכם או אשר נמצאת קרוב למקומכם.

 4. שיאצו נעשה בדרך כלל על מחצלת על
  הרצפה או על שולחן עיסוי נמוך ומשמש לעתים קרובות להפחתת לחץ, ולהגנה מפני בעיות בריאות הקשורות למתח.
  הוכח כי הוא עיסוי אפקטיבי להפחתת חרדה.
  כמו כן, הוכח כי חום מרפה שרירים תפוסים, כך שהאבנים החמות מאפשרות למטפל להקל על אזורי מתח שרירים במהירות.
  לא צריך לחכות, להתבייש או להתאפק על מנת להזמין .
  איזה עיסוי בפתח תקווה עד הבית אפשר להזמין?
  עיסוי מקצועי ומשחרר בפתח תקווה !
  אם אתם לא יכולים להגיע לטיפול
  בקליניקה, או שפשוט יותר נעים לכם בפרטיות של הבית, הבטיחו לעצמכם את העיסוי בפתח תקווה עד הבית שאתם רוצים, עם
  מיטב המטפלים בתחום. זה קצת כמו יוגה מבלי לעשות את העבודה, שכן המטפל זז ומותח אותך ברצף של תנוחות,
  בדרך כלל על מחצלת על הרצפה. את העיסוי התאילנדי נהוג לבצע
  על מזרן רך הצמוד לרצפה וזאת משום הנוחות בביצוע תרגילי גמישות ומתיחה ויכולתו של
  המעסה לנצל את משקלו שלו לביצוע התרגילים השונים.
  אי לכך בין אם אתם תושבי העיר ובין אם אתם
  נופשים בה, יש להכיר מה נמצא מסביב וכמובן שגם יש להכיר שכיום ניתן ליהנות משלל
  חדרים לפי שעה ברחובות, כלומר ניתן ליהנות ממבחר חדרים להשכרה
  אשר אינם דוחקים את האורח לשלם עבור לילה שלם, אלא הם שומרים את הבחירה בידי
  הלקוח, כך שכבר מדובר באווירה הרבה יותר נעימה ובחיסכון הרבה יותר גדול.

 5. לישה – לאחר שהשרירים התחממו היטב, המעסה מתחיל ללוש
  את העור והשרירים, ותוך כך לוחץ על
  רקמות דקות בקצב, במטרה למתוח ולשחרר את השרירים.
  תהליך העיסוי מפנק המרכזי מתבצע עם או בלי שמנים, כאשר עיסוי ללא שמנים יתבצע בתנועות חיכוך,
  הרעדה והקשה על ידי קצות האצבעות
  בלבד, בלחץ משתנה בהתאם לאזורים שונים
  בפנים ובהתאם לרגישות העור.
  מטרת העיסוי המפנק היא להפעיל לחץ
  על אזורים תפוסים כמו הגב, הכתפיים, הצוואר ואפילו הרגליים, במטרה לקדם תחושה של שלווה ושחרור הלחץ שמוטל על השרירים.

  זה יכול להקל מעט על העייפות משרירי חגורת הכתפיים, הצוואר, גב הראש, הגב.
  המערכת מקבלת אזעקה כזו, הגוף לוקח על הרקע את התפקוד התומך והמוטורי של עמוד השדרה, מלכתחילה
  מעמיד קדימה, ומעלה את פונקציית המגן שלו מלכתחילה.

  הרבה אנשים לא יודעים אבל לנוח באמצע היום יכול לשפר את הבריאות
  ולהוריד את הלחץ שלנו בצורה משמעותית.
  דירות דיסקרטיות בראשון לציון מזמן הפכו לשם דבר, כיום יותר ויותר אנשים שמגיעים
  עם בת זוג קבועה או אקראית מחפשים את שיא הפרטיות ומרגע שמצאו את הדירה חייהם השתנו לבלתי היכר.
  השאלה מבחינת הלקוח היא כיצד בוחרים את הדירה המתאימה ועל מה כדאי לשים דגש.
  הגדלת זרימת מחזור הדם לאזור אף מייעלת את תהליכי הניקוי וההזנה של השרירים באזור, מה שתורם לזרימה טובה ובריאה יותר במקום, המסייעת להפחית את כאבי השרירים בטווח הקצר.

 6. כל אחד מהם יכול היום להשתמש בדירות הדיסקרטיות
  כדי להזמין שירותי ליווי בעפולה לפגישת
  עסקים אקסקלוסיבית. רוצים לקבל עיסוי
  ארוטי איכותי מצוות נערות הממתינות בדירות הדיסקרטיות?
  לכן אולי ניתן להבין מדוע נערות הליווי באיזור צפון הארץ הן מבוקשות כל כך.
  ניקוי והסרת כתמים ממערכות ישיבה מבד ומעור וחידוש כל סוגי הריפודים.
  אך אם אתם מעוניינים בעיסוי מפנק בלוד לצורכי הנאה ורגיעה או לרגל
  אירוע שמחה מסוים, תוכלו לקרוא במאמר זה על שלושה סוגי
  עיסויים אשר מתאימים למטרה זו ויעניקו
  לכם יום בילוי מפנק ואיכותי במיוחד אשר
  סביר להניח שתרצו לחזור עליו שוב כבר בשנה שאחרי.
  ישנן חבילות ספא הכוללות גם טיפולים אלטרנטיביים כמו רפלקסולוגיה, שיאצו ויוגה וסביר
  להניח שתוכלו ליהנות מעוד אטרקציות במקום במסגרת
  חבילות ספא כמו בריכת שחייה מקורה ומחוממת,
  חמאם טורקי, סאונה יבשה וסאונה רטובה וטבילה באמבט ג’קוזי
  ספא מפנק. ישנן כמה הוראות זהב, לפני עיסוי מפנק בבית שמש ועוד סוגי עיסוי נוספים
  אשר מעסים רבים מציעים ללקוחותיהם.
  העיסוי המקצועי בנתניה/השרון תפס מקום רב
  בתחום הרפואה המשלימה וידוע כבר לאורך דורות
  רבים כשיטת טיפול יעילה גם עבור ספורטאים וגם עבור אנשים אחרים.

 7. אמנם ישנם עיסויים בנתניה/השרון !

  היום ישנם אתרים המציעים תמונות של הנערות לצד תיאורים קצרים על הרקע של הנערות.
  בדירות אלו ניתן לקיים מפגשי אהבה דיסקרטיים בשיא הפרטיות לצד
  מסיבות אינטימיות מכל סוג ומפגשי בילוי אינטימיים.

  לצד כל דירה המופיעה ברשימה, תוכלו למצוא מידע
  מורחב אודותיה, כאשר מידע זה
  משלב בין פרטים טכניים אודות הדירה
  כגון: גודל ומיקום, לצד פרטי מידע בנוגע למתקני האירוח והפינוק הממתינים לכם בשטח הדירה.
  כמו כן, תוכלו להיחשף לתעריפי השכרת הדירה על בסיס
  שעתי ולבדוק את זמינות הדירה לתאריך המועדף עליכם.
  ראשון לציון הוא סוג של “פרבר” של גוש דן’ בדומה
  לאזורים אחרים בגוש דן, ראשון לציון היא ביתם של מגוון
  רחב של מסעדות, בתי קפה, חנויות וברים שכולם ידועים
  בשירות יוצא דופן שהופך את הפרבר
  הזה למקום נהדר לבקר בו. גם את העיסוי הזה
  ניתן לקבל בבית על פי דרישה.

  המעסים מגיעים עד לבית שלכם, בשעה המתאימה לכם, פותחים את
  מיטת הטיפולים, מדליקים נר ריחני, מוציאים מהתיק שמנים ארומטיים,
  או אבנים חמות, או כל אביזר אחר שמתאים לסוג העיסוי שהזמנתם.
  אפשר להזמין עיסוי בקריות עד הבית גם
  ליום כיף זוגי ? אם אתה רוצה לעשות כיף סקסי, שזו אלטרנטיבה הרבה יותר טובה.
  אין חברה טובה יותר מאשר נערות ליווי בראשון לציון – לוהט וחושני.

 8. בעולם בו המציאות משתנה בקליק, בעידן
  בו רבים מפרסמים ובכל פינה מתנוסס לו
  מוצר מתחרה חדש – חשוב יותר מתמיד המסר שלך, הסיבה והסיפור עליו נשען
  המותג שלך, הצורך למתן פתרון קריאייטיבי
  פורץ דרך. אם זה מדובר בבית שלכם שיהיה
  נקי מעוצב, מרוהט ומסוגנן, ברכב
  חדש ומתקדם וכמובן בחופשה או בנופש.
  אם מישהו היה מציע לכם שלט חוצות שרודף אחר הלקוחות שלכם.
  אנו עוקבים אחר איכות שירותי הליווי הניתנים על ידי בנות.

  מספרת הכלבים בראשון לציון מעוצבת באופן נוח לבעלי החיים וכן לבעליו אשר
  יכולים ליהנות מחלון גדול בו ניתן לעקוב אחר הטיפול.
  כך שתושבי הגליל המערבי המחפשים
  עיסוי איכותי יכולים לבחור גם להגיע לקליניקה עצמה
  בהתאם לשעות הפעילות ובמחירים נמוכים יותר.

  זכרו שהמשנה בפעולת העיסוי היא העבודה עצמה ולא הבילוי עם מעסה-אישה.
  נועה בחורה עם סקסיות דוגמנית אמיתית עכשיו לזמן מוגבל…
  חברתנו מתמחה בתחום ייבוא הכלים
  כעשר שנים ומשווקת אותם לחנויות מובחרות וגם ישירות ללקוח הסופי עם דגש על מוצרים איכותיים שעוברים
  בדיקות קפדניות ועומדים בכל התקנים טרם הגעתם ללקוח הסופי.
  בקרשין-שלו אנו מקדישים
  את כל כולנו לייצור מחליפי חום ומערכות בתחום המעבר חום וזרימה.
  כל מה שרציתם לדעת על תרופות גנריות לשיפור הזקפה והתפקוד המיני של הגבר.
  הדירות מאובזרות באביזרי סקס מגוונים, לעיתים ג’קוזי מפנק,
  אלכוהול וכל אלו נועדו על מנת שתהיה
  לכם חוויה זוגית מושלמת וניתוק
  לרגע מחוויות היום יום הרגילות.

 9. לא מעט סוכנויות נמנעות להגיד לאזורים מרוחקים בצפון הארץ דוגמת קריית
  שמונה. רוב סוכנויות הנחשבות בארץ עובדות איתנו ולמעשה תוכלו למצוא מגוון רחב
  של נערות ליווי. חלק מן האתרים
  יהיו אתרים גדולים יותר אשר ירכזו
  פרסומים ממספר סוכנויות ונערות ליווי בעוד שאתרים אחרים
  הם למעשה אתרי תדמית של סוכנות ליווי פרטית.
  הם תמיד צריכים להתחשב בבת הזוג אשר רוצה
  לעשות דברים שונים לגמרי. כמו כן, אינכם צריכים להזמין אותה
  לבית הפרטי שלכם אלא למעשה תוכלו לשכור חדר בבית מלון
  או חדר לפי שעו. כמובן, שהביקוש הגבוה לנערות ליווי בתל אביב הוא מהסיבה שמירב התיירים אשא תרים
  בארץ עוברים בתל אביב וכחלק מחופשתם מתפנקים בשירותי ליווי אשר הם יכולים להזמין
  עד לחדר המלון שלכם (או כמו שקוראים לזה באנגלית Out Call Services
  של Call Girl). כמובן, שהיצע נערות
  הליווי גדול בחודשי השיא (חודשי הקיץ).
  כמובן, גם במקרה שאתם נמצאים ברמת גן וצופים
  בעמוד של נערות ליווי בצפון, המודעה ככל הנראה לא תהיה רלוונטית.

  בילוי מחרמן שיביא אתכם על סיפוקכם הוא בדיוק התשובה לכל הלחץ שאתם חווים.
  זהו בילוי שגברים אוהבים, בילוי שיעזור לכם לזכור שאתם גברים עם צרכים אשר באים
  לידי מימוש בערב לוהט ומלא תשוקה.
  היא חיה, שוקקת בילוי והנאה, לרוב מלאה
  בתיירים (בין אם ישראלים או זרים) שמעוניינים לפרוק עול ולצאת מהרוטינה של החיים.

 10. תתקשר עכשיו להזמנה בעיר אילת והדרום.
  כאן מגשימים את הפנטזיה שאין
  ממנה חזרה והכול בזכות דירה
  פרטית המוטמעת איפה שתבחרו ומתי שתבחרו, עכשיו נשאר לכם רק לברר את הפרטים האחרונים ולצאת
  לדרך שתביא איתה עוד ועוד הנאות- הכול בזכות הפינוקים וההנאות שיכולה להביא לכם דירה
  פרטית אחת בעיר המושלמת ביותר- נהריה.
  אתם תמצאו כאן צימרים עם בריכות פרטיות בדקה ה90, צימרים עם
  ג’קוזי תחת כיפת השמיים (מקורה), צימר עם ג’קוזי פרטי בתוך
  החדר, מלונות בוטיק עם טיפולי ספא
  לאישה ולגבר, מלון בוטיק עם
  עיסוי שוודי ועיסויים אחרים ועוד.
  פרטיות ודיסקרטיות מוחלטת
  בדירה פרטית במרכז תל אביב. מה אפשר לעשות עם נערות ליווי במרכז?

  שירותי ליווי באשדוד ואשקלון – כל סקס שאתה יכול להעלות על
  דעתך… בזמן שיש מלא אתרים המציעים בחורות שעובדות כנערות ליווי בתל אביב וגוש דן, שירותי ליווי בחיפה או אילת, אנחנו מקדישים לכם
  הירושלמים פורטל מיוחד עבורם להזמנת נערת ליווי בירושלים, בית שמש והסביבה.
  אמרלד ספא הנודע, השוכן במלון דן פנורמה שבתל אביב, מעניק לתושבי המרכז שירותי עיסוי עד הבית, ממש
  בבית הלקוח. היא תעשה אותך מאושר
  ושמח ב-5 דקות הראשונה שתפגוש אותה אצלך במלון עם מסאג ואווירה
  כייפית ומשמחת. היא תגיע עד אליך לחיפה או בקריות ותעביר איתך ערב דיסקרטי אצלך בבית או במלון.
  ויקטוריה בת 22 בלונדינים
  עם חזה סקסי וטבעי, היא עכשיו בנשר ויכולה להגיע עד אליך ולהעניק לך עיסוי – מסאג ברמה אחרת שעוד לא
  הכרתה עד היום.

 11. כמובן שאתם יכולים גם להתייעץ עמנו לגבי בחירה של
  דירה דיסקרטית, ואנו נשמח להמליץ לכם על מקומות מעולים שתוכלו להיות מרוצים מהם.
  מעוניינים למצוא דירה דיסקרטית בנס ציונה ?
  ישנם אנשים שמקבלים עיסויים למטרות פינוק וכייף
  בביתם ולפעמים מגיעים לדירה דיסקרטית בפתח-תקוה אך גם ישנם אנשים המבקשים לעבור עיסוי במרכז בעקבות כאב מסוים.

  ישנם אנשים שמקבלים עיסויים למטרות פינוק וכייף בביתם
  ולפעמים מגיעים לדירה דיסקרטית בחיפה אך גם
  ישנם אנשים המבקשים לעבור עיסוי בצפון בעקבות כאב מסוים.
  מדובר על מעין “כרטיסיית עיסויים בפתח-תקוה!” שאתם רוכשים מראש, כך שתוכלו לקבוע עם המעסה מפעם לפעם בהתאם
  ללוח הזמנים שלכם ולצרכים שלכם.
  עיסויים בקרית שמונה/נהריה משפרים באופן ניכר, את כל
  מערכות הגוף וכן, הם מרגיעים את מערכת העצבים,
  מה שיגרום להפחתת המתחים.
  זה יכול להיות בגלל שאתה רוצה לשמור על קו מחשבה מסוים בקרב הקולגות שלך, להרשים את האקסית שאתה יודע שגם היא
  תהיה נוכחת, או פשוט בגלל
  שאתה לא צריך שההורים שלך יערערו שוב
  על ההחלטות שלך כשאתה משתתף בחתונה של בן דוד.
  המרצה שלי בערך בן 40, כן כן,
  אני שמעתי כבר את כל התגובות.

 12. עיסויים בדרום יכולים להינתן לגברים ולנשים, גם לכאלו הדבקים באורח החיים המסורתי.

  עיסוי מגבר לגבר יכול להינתן
  לכם מגבר או מאישה. עיסוי מפנק בהשרון והסביבה יכול להינתן לכם על ידי מעסה גבר או
  מעסה אישה. זוהי הדרך הטובה ביותר שמאפשרת לכם
  לקבל עיסוי מפנק ומרגיע כזה שישחרר את כל
  השרירים ויגרום לכם להיות יותר משוחררים בהמשך.
  כל שעליך גמר של הישג היה אמור להיותהתשובה הטובה ביותר מלא,
  והורה לו כל על מנת, אני יהיה רוצה ההצטיינות
  שלי, הוא טרק את הזין שלו זכותטובה יותר בעברחלק מהפה שלי,
  דוחףזהה לתוך הגרון שלי.
  תמיד תוכלו למצוא מיטה זוגית להגשמת
  כל הפנטזיות; שירותים ומקלחת ואפילו טלוויזיה ואינטרנט.
  יש בה אווירה שאין באף מקום אחר בארץ ואפילו לא בעולם וזה נובע כנראה מהשילוב של האוכלוסייה המגוונת, האוויר הצלול והנופים המדהימים.

  המקום הלוהט ביותר שיש בחיפה עם מבחר
  של נערות לפינוק מושלם עיסוי שלא הכרתם ועוד מגוון פינוקים חדרים מפוארים
  עם איכות בלתי מתפשרת המקום הכי אטרקטיבי שיש בחיפה
  כיום, צלצלו להזמין לכם מקום 055לאזמינה!
  דירות או חדרים להשכרה לפי שעה או לפי לילה בנהריה מעוצבים עם אלמנטים יוקרתיים ומאובזרים היטב במזגן, טלוויזיה, מקלחת או ג’אקוזי, מטבחון, שתיה חמה, פינת ישיבה, ערכת קפה.
  הדירות כוללות מטבחון, מיטה זוגית,
  חדרי רחצה ושירותים ומערכות בידור ומולטימדיה.
  באתר זה, תוכלו למצוא מאגר מקיף ועדכני של דירות דיסקרטיות בירושלים המשלב בתוכו את כל
  סוגי הדירות הדיסקרטיות הפועלות
  ברחבי העיר.

 13. בגלל שהאוכלוסייה בעיר כל
  כך מגוונת, נערות הליווי בעיר הן מנוסות מאוד ויש להן ניסיון
  עם כל סוגי הגברים. המחקרים מדברים
  בעד עצמם אכילת יתר גורמת לעלייה במשקל לעומת זאת,
  אכילה מאוזנת, מגוונת, ובמידה תשמור על משקל בריא ותקין.
  לאור זאת, ניתן להבין מדוע רבים מפגינים חשש רב
  לאור כאבי שרירים המופיעים שעות לאחר העיסוי ולעתים גם יום-יומיים אחריו.
  החדרים שלנו ניתנים להשכרה
  לפי שעה או מספר שעות ללא צורך בהתחייבות לפרק זמן
  ארוך יותר. אשמח להפגש מפגש אותי 700 שעה 400חצי… מרינה נערת ליווי
  חדשה בחיפה מחכה להזמנה לביתך או…
  אמנם עיסוי בחיפה שעליו מנצח מעסה אחד
  בלבד, יכול להעניק לכם בדיוק את
  מה שאתם צריכים. רוצים לקבל עיסוי אירוטי בהרצליה
  ורמת השרון ? במבו – עיסוי תאילנדי בהוד השרון.
  באופן טבעי, עיסוי ארוטי, על אף
  היותם טיפולים מקצועיים שבהחלט מביאים להקלה על
  הגוף והנפש, הם כאלו שאנשים לא
  נוטים להתייעץ לגביהם עם חברים
  או בני משפחה וזה משהו שיכול להפוך את האיתור
  של עיסוי ארוטי בבית שמש למעט מורכב יותר.
  הספא מתפרש על פני שלוש קומות, ובו שישה חדרי טיפולים מעוצבים ונעימים, סאונה יבשה ורטובה, חמאם טורקי וחלל התרגעות מפנק הצופה
  לנוף הים והמרינה הרצליה.
  הספא בהרצליה מאפשר לכם לבחור מגוון
  רחב של עיסויים, ובו זמנית להיפטר מהכאב בזכות הידע והיכולת
  לגעת בכל חלק וחלק בגוף ולהתייחס אליו נקודתית.

 14. מעסות צעירות מגיעות לביתך או מלון תוך זמן קצר לעיסוי מקצועי אמיתי!
  מעסות וי אי פי מהממות להזמנות לביתך או בית מלון בלבד!
  אפק מדיקל סנטר מרפאה המתמחה בטיפולי לייזר להזעת יתר בית השחי, בידיים
  וברגליים. חלונות 2003 עבודות בגובה בע”מ” הינה חברה המתמחה
  בביצוע עבודות בגובה בשיטת הסנפלינג בשילוב עבודה עם במות הרמה.
  מיקאסה – משרד לאדריכלות פנים ועיצוב הבית, מתמחה בתכנון פנים יעיל ופרקטי, בזמן קצר
  ובאיכות גמר גבוהה הכוללת עיצוב הבית לפרטי פרטים, שילוב של פונקציונאליות עם יופי
  ואסתטיקה בסגנון מודרני, נקי וייחודי.

  צילום אדריכלות ועיצוב פנים. אדריכלית פנים הילה קול, עוסקת בעיצוב פנים פרטי
  ומסחרי, בעלת תואר ראשון מהאוניברסיטה לאומנויות – לונדון
  בלימודי אדריכלות פנים. במהלך הלימודים לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת, הסטודנטים
  רוכשים ידע אקדמי ומיומנויות אבחון, טיפול
  ושיקום אשר יאפשרו להם להשתלב בתחום הקליני ובתחום המחקרי,
  ולהשתלב בעבודה בתחום באופן מיטבי.
  כל מה שצריך לעשות, זה למצוא אתר אינטרנט ייעודי ואיכותי, אשר מספק מידע
  לגבי נערות ליווי באזורים אלו.

  אתר מכירות לכבל/מפצל/ממיר HDMI , כבלי רשת ,
  אביזרי מחשוב, מחזירי דלת , בוכנות
  גז , גלגלים,רכזות (switch) תקשורת, משקלים דיגיטליים, מדבקות דקורטיביות
  לבית,ידיות לדלתות, ועוד הרבה מוצרים מעניינים!

 15. אנו בהובלות היובל מציעים שירות מקצועי של הובלות בירושלים.

  חברת “הצמיג” מפעילה את מוקד שירות תיקוני הצמיגים מבין המקצועיים ביותר בישראל.

  חברת ניר שאיבות עוסקת בתחום שרותי הביוב ומספקת שירות ומענה מקצועי לכל בעיה בתחום.
  א.א מעליות חברת מעליות מקצועית , בעלת ניסיון של 30 שנה בתחום המעליות.
  אנו מתמחים בתיקון מעליות מכל
  הסוגים: מעליות נוסעים בבניינים רבי קומות,מעליות משא,מעלונים
  לסוגיהם, מעליות נכים,מדרגות נעות.
  אנחנו בחברת UFU הלוואות מתמחים במתן הלוואות
  לעסקים ופרטיים כאחד. UFU – הלוואות חוץ בנקאיות צריכים הלוואה?
  קנין נכסי יוקרה, מתמחה בתיווך נכסים יחודיים ויוקרתיים בתל אביב והסביבה.
  כלקוחות קנין תקבלו שירות VIP, אישי
  ומותאם לבקשתכם. בבריכות שחייה ביתיות יעמוד לרשותך צוות מקצועי שילווה אותך
  משלב היעוץ והתכנון ועד לקבלת המוצר המוגמר, דרך שירות אדיב ומקצועיות.
  החל מאריזתו בצורה בטיחותית, דרך העמסה ועד לפריקה בטוחה בבית הלקוח.
  עיסויים בראשון לציון מתומחרים בעלות המתחילה
  ב-150 שקלים והם יכולים גם להגיע לעלות של
  כ-500 שקלים. אתר 144 B תמצאו רשימה מומלצת
  של עיסויים וטיפולי גוף ממגוון
  מעסים שפתוחים ומטפלים בזמן שנח
  לכם ושיש לגביהם המלצות טובות או כאלה שיכולים
  להגיע עד אליכם.

 16. אנחנו יכולים לומר שכולנו כבר התרגלנו להיות במצב של לחץ ואף למדנו בקושי לשים
  לב עד כמה העצבים שלנו מתוחים.

  לאזור התמיכה הקשה בעזרת לחץ מהיר.
  עיסויים אלו מתאימים במיוחד לבני זוג שרוצים להפתיע או לבלות יחד ערב רומנטי
  וקסום, להירגע ולחוות אינטימיות בדרך
  נעימה ומקרבת. הדירות הדיסקרטיות ברחובות ממוקמות
  ברחבי העיר ומשמשות כמוקד למתן שירותי עיסוי ופינוק
  ולהתייחדות של בני זוג.
  עיסוי הכי טוב באשקלון .מזמינה אותכם להתפנק בקליניקה פרטית.
  בוקר טוב. אשמח להזמין עיסוי זוגי
  לגבעתיים.העניין שאני לא ממש מבינה
  בסוגים השונים, אשמח להלמצות לגבי סוגי עיסויים לזוג שלא ממש מבין.
  עיסוי מתיחת שרירים, רצועות, פאסיה, מפרק מתיחה מתבצעת לאחר המישוש.
  היעלמות הכאב, הסרת עווית שרירים, עלייה בנפח התנועה,
  לאחר מניפולציה נכונה, השפעה זו אינה נמשכת זמן רב ונדרשת מניפולציות חוזרות ונשנות.
  מבחינה היסטורית, מניפולציה על המפרקים נחשבה
  לבסיס הטיפול הידני. לכן, נסיגת הבקע אינה נכללת לחלוטין בהתבסס על חוקי הביומכניקה על פי תפיסות מודרניות, יש להפחית באופן משמעותי את שיעור הטכניקות המניפולטיביות בארסנל
  של אמצעים שונים לטיפול ידני.

 17. קליניקות מודולריות מותאמות לצרכי הרופאים והמטופלים.
  קליניקות להשכרה מיועדות למטפלים מכל הקשת: פסיכולוגים, עובדים סוציאלים, רופאים,
  פסיכיאטרים, פסיכותרפיסטים, מגשרים, מאמנים, נטורופתים, יועצי תזונה, קלינאי תקשורת ועוד.
  הקליניקות מיועדות למטפלים ומטופלים אשר חשובה להם האנונימיות, לצד מיקום נעים
  – בשכונת רמב”ם הוותיקה והנעימה ביותר, בלב גבעתיים. נציין כי משרד הבריאות אפשר עד כה (יולי, 2020) למטפלים לעבוד ברצף ולפגוש מטופלים בכל תקופת הסגר, כיוון שטיפול רגשי הינו חיוני. יש אנשים שמחפשים עיסוי אירוטי במרכז כי הניצוץ הרומנטי בבית כבר לא כמו פעם. השאלה היא איך מוצאים עיסוי אירוטי ברמה גבוהה ומה כדאי לבדוק. הרפייה מלאה – הסיבה הראשונה מדוע תרצו לבלות עם עיסוי אירוטי מנשים חושניות היא הטיפול המיוחד והמפנק אשר מביא אתכם להרפייה מלאה. אנחנו מציעים לכם את החדרים האיכותיים ביותר באזור כפר סבא, אשר יאפשרו לכם חופשה רומנטית, קצרה ואינטימית, וזאת עם שמירה על רמה מלונאית ברמה הגבוהה ביותר. הדירות כוללות כניסות פרטיות ורחוקות מעיני המתבונן וזאת על מנת לאפשר פרטיות מוחלטת ללקוח ולנערה.

 18. קליניקות בוטיק ממש על הים ! אנו ממליצים לך לרכוש עגלה או תיק על גלגלים.
  אנו ממליצים לכם לבדוק את מגוון
  הטיפולים שבאתר הכוללים את כל סוגי
  הטיפולים המקצועיים וכן רפואה משלימה.
  כל אחד יוכל להנות בדרך שלו שעושה לו טוב.
  מחפשים לקבל מסאז’ טוב ב הרצליה?
  מסאז’ עד הבית בקליק הזמן עכשיו 6 ימים בשבוע הזמן בהתראה של שעתיים ומעלה תמחור פשוט – הכל כלול במחיר ·
  מסאז’ מחרמן ומענג שיודע בדיוק היכן לעבור ולאיפה להגיע בשביל ליצור לכם את החוויה המושלמת.
  מחפשים לשפר את מצב הרוח ואת התחושה הכללית?
  המקום מציע מגוון חבילות על מנת להתאים לכל מצב וצורך.
  המקום מציע למעשה להעמיד את כל שירותי המרפאה לטובת הרופא השוכר, ובכך להעניק לו את החוויה החיובית והנעימה ביותר.
  בצורה כזו, אלפי גולשים שונים נחשפים לקליניקה
  ובכך מעלים את הסיכוי ללקוחות
  חדשים. אם הגעתם ישר לקליניקה באשדוד/אשקלון
  אשר בה הזמנתם עיסוי מפנק בתל אביב ישר
  מהעבודה, תהיה לכם אפשרות להתקלח בקליניקה באשדוד/אשקלון ולהתחיל
  עם עיסוי מפנק באשדוד/אשקלון
  תוכלו לבחור איזה או גבר שיבצעו עבורכם את העיסוי.
  איך העיסוי הבא שתעשו יתרום להרזיה?
  במאמר הבא נסקור שלושה יתרונות
  שיכולים להפוך עיסוים בכלל ועיסויים ממוקדים בפרט (כגון
  עיסויים לנשים בהריון או עיסוי רקמות עמוק) לעיסויים אטרקטיביים עם תוצאות לטווח הארוך ביותר.

 19. בקליניקה פרטית בבית שמש יש לכם אפשרות להתנתק מהסביבה המוכרת לכם, תוך שאתם זוכים לעיסוי המתבצע בחלל נעים, מבושם ומאד מרגיע.
  משום שמדובר בחוויה בריאה, יש להשתדל לא להיות
  במתח ואפילו לתכנן את הכול כך שתוכלו להגיע גם לפני
  הזמן לעיסוי מפנק בכפר סבא/רעננה, אם מדובר
  בעיסוי המתבצע בקליניקה בכפר סבא/רעננה של המעסה.
  המוצעים לכם – מהשבדי, דרך השיאצו ועד
  עיסוי ברמת-גן הרקמות, אך גם לאחר
  שבחרתם את סוג העיסוי, תוכלו להנחות את המעסה באשר לעיסוי המתאים
  לכם ביותר. מה בתפריט מגוון אופציות רחב
  הכולל טיפולים בעלי אוריינטציה יפנית שפיתחה יוקו המייסדת בעצמה,
  לצד טיפולים מוכרים יותר שמתאימים לכל רצון
  או צורך: החל מפוט מסאז’ או עיסוי ידיים,
  דרך שיאצו ועד עיסוי לנשים בהריון ומסאז’ ייעודי
  לנשים אחרי לידה. במכון מוצעים טיפולים הוליסטיים
  אלטרנטיביים, אלה הם טיפולים מרגיעים ונעימים המתאימים לכל אחד כמו שיעורי יוגה,
  טיפולי שיאצו וטיפולי רפלקסולוגיה.
  כנראה שעבר הרבה זמן ולכן טיפולי עיסוי ארוטי בבת ים
  זאת הזדמנות מושלמת לעשות משהו שהוא נטו
  בשבילכם. 24/7 הינו המוביל בתחום חברות מומלצות,
  בעלי מקצוע, נותני שירות ועסקים מומלצים באזור .בדיוק
  בשבילכם הוקם פורטל מומלצים 24/7, …

 20. כאן הפורטל המוכר והיוקרתי ביותר
  שלנו מספק את כל האפשרויות לצאת לדרך חדשה
  עם דירה מדהימה שבתוכה יחכו לכם שלל ההנאות.
  הערב הזה עומד להיחרט בזיכרון שלך לנצח וצמד המילים
  ספא מפנק באשקלון עומד לקבל משמעות חדשה ומעוררת עבורך.
  לבדוק את הבנות בערב או בלילה
  זמינים עבורך תמיד. בזמן שאתה
  מחייג דמיין את כל האפשרויות שערב של עיסוי
  מפנק על ידי בחורה מקצועית
  פותח עבורך ותדע שעיסוי אירוטי באשדוד עולה על כל דמיון.
  מי מספקת עיסוי אירוטי באשדוד? מי שגר באשקלון וחולם על חוויה רומנטית מיוחדת
  עם בני או בנות זוג מוזמן להיכנס
  לאתר. מדובר על אחת השאלות השכיחות ביותר, כאשר התשובה
  לבטח לא תפתיע אתכם: רק אתם יודעים האם מתאים לכם יותר מעסה או גבר או אישה.
  כל אישה מגשימה את רצונותיו של
  הגבר. נהדר, נפלא, אישה. שיחות עם סוכנויות לא עובד.
  אפילו הבחור הביישן ביותר, שתמיד יש לו בעיות עם נערות ליווי בחולון ובחיי
  החברה, יירגע לחלוטין עם יפהפייה שכזאת ואפילו יהיה נועז יותר בחייו.

 21. המטפלים שיגיעו אליכם הביתה יביאו איתם מיטת
  טיפולים, מוסיקה מתאימה, שמנים אתריים, נרות ריחניים וכל
  מה שצריך ליצירת אווירה מושלמת לטיפול.

  בין מוצרנו תוכלו למצוא: מיטת תינוק במבצע,שידות
  החתלה זולות,לול לתינוק,כיסא לרכב לתינוק,תיקים לעגלת תינוק,
  גדר לתינוק ועוד.. ממליצים
  לכם, לעבור על כל האפשרויות המוצעות, להתרשם מהדירות
  וחשוב מכך מהבחורות ומהשירותים שהן מציעות באותן דירות
  ובהתאם למידע המקיף והעדכני אותו תקבלו מהאתר,
  תוכלו בסופו של דבר, לקבל את ההחלטה הטובה יותר לגבי הדירה הדיסקרטית
  הנבחרת בגבעתיים- עכשיו כל שאתם צריכים לעשות, זה פשוט להתפנק וליהנות.
  בחורות מהסרטים מפנקות אותך בדירה פרטית בקריות מהבחורות
  הכי סקסיות באזור! אנחנו בפורטל JOY מבטיחים כי התמונות שתמצאו באתר באיכות גבוהה ומפוקסלות באזור הפנים אך ורק מטעמי צנעת הפרט.
  מספרים וטלפונים להזמין זונות בחולון
  באתר סקס שלנו באזור בחולון. כאן תוכל למצוא מגוון רחב של דירות סקס בטבריה והסביבה
  כולל כתובות, טלפונים וניווט שיביא אתכם היישר לעונג.
  דירות דיסקרטיות בטבריה מאפשרות טיול מושלם ואין ספור מקורות בילוי וביניהם גם דירות
  דיסקרטיות למימוש חוויות בלתי נשכחות.
  אין ספק שהקיץ נרצה להוציא אותם כמה שיותר מהמסכים בבית, ואין יותר
  כיף מקייטנת גלישה לכל גיל,
  עם מדריכים מנוסים. נכון יש הרבה מה לראות ולעשות בירושלים אבל אין כמו
  לסיים את היום בבילוי עם נערת ליווי.

  מסאז’ עד הבית המתבצע ברמת גן, עיסוי בבני ברק, עיסוי בגבעתיים
  עוזר לנו לחסוך בזמן הגעה לקליניקה, ומאפשר לנו לקבל את העיסוי הרלוונטי מבלי שנצבור עצבים מיותרים.

 22. सुंदर कथा!

 23. बाप रे!
  छान लिहिलंयस तू.

 24. सुंदर कथा प्राजक्ता, तुझ्या सांजवात पुस्तकाच्या निमित्ताने केलेल्या संशोधनात कुठेतरी दिसलेली सरला, रुक्साना, एमिली कथेत आलीय असं वाटलं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *