काही नाती ही अलगद जपायची असतात. त्यात अपेक्षा, आढेवेढे ह्यांना स्थानच नसते मुळी! ही नाती कधी जुळतात हे फक्त ज्याचे त्याला कळते. तुमच्या मनातही…Read More →