‘सूर्यकांssत…’ सायकॉलॉजिस्टच्या मदतनीसाची हाक. सूर्यकांत कसली तरी फँटसी मनात घोळवत कॉफी पीत होता. तो दचकून बघायला लागला. आपला नंबर आलेला आहे, काउन्सेलरला भेटायला जायचं आहे हे लक्षात येऊन…Read More →